Praca pedagoga szkolnego

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

-----

8:45-9:45

10:45-11:45

 

14:25 - 15:15

 -----

13:00-15:15

 

Bardzo istotnym elementem pracy pedagoga szkolnego są spotkania i rozmowy z rodzicami. W dzisiejszych czasach, gdy komunikacja międzyludzka ma charakter powierzchowny i zdawkowy, gdy nikt dla nikogo nie ma czasu, pedagog może stać się tą osoba, która nie ferując wyroków postara się zrozumieć problemy, zmartwienia i frustracje rodzica. Może być tą osobą, której bez skrępowania można przedstawić własne, nawet błędne rozumienie wielu spraw, i która nie ma co prawda gotowych rozwiązań, ale potrafi zasugerować alternatywne sposoby postępowania i wychodzenia z trudnych sytuacji.

 Do szczegółowych zadań nauczyciela-pedagoga szkolnego należy:

 1. W zakresie zadań ogólnowychowawczych
 1. dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
 2. dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
 3. udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
 4. koordynowanie prac zespołu dokonującego badania dojrzałości szkolnej dzieci,
 5. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,
 6. współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.
 1. W zakresie profilaktyki wychowawczej
 1. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 2. opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
 3. rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej,
 4. stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej możliwości udziału w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz w innych zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 5. udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 6. współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

III. W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej

 1. organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,
 2. organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia),
 3. organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego. 
 1. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej
 1. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 2. udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 3. udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i  środowiskowych,
 4. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.
 1. W zakresie pomocy materialnej
 1. organizowanie ( w miarę możliwości) opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mającym szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.,
 2. dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy lub internacie (półinternacie) uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej,
 3. dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne,
 4. wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,
 5. wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

polecamy: 

Współpraca

TY I TWOJE DZIECKO A POZYTYWNA SAMODYSCYPLINA

 Depresja nastolatków

Uzależnienia od narkotyków i dopalaczy

 Agresja dziecka

MIłość i życie seksualne

 

 

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie