35-lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

Zasady zdalnego nauczania obowiązujące w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie

włącz .

PROCEDURY WDROŻENIA ZDALNEGO NAUCZANIA

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W SZUBINIE

 

1. W dniu 23 marca 2020 roku przekazano nauczycielom, uczniom i rodzicom sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

Zadania będą realizowane poprzez kontakt z uczniami i rodzicami przez:

- telefon

- e-mail

- aplikację Messenger (w tym w miarę możliwości kontakt przez video – rozmowę)

- szkolne konto na Facebook’u i stronę internetową szkoły

W przypadku braku możliwości korzystania z technologii informacyjnych nauczyciele przygotują materiały dla ucznia, dostarczą je do szkoły, a rodzic je odbierze lub materiały zostaną wysłane kurierem.

 

2. Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami poprzez kontakt mailowy i telefoniczny.

 

3. Ustalono, że tygodniowy zakres treści nauczania będzie dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów w oparciu o plan zajęć lekcyjnych. Zakres ten nie będzie zbyt obciążał uczniów, gdyż wymagają oni pomocy ze strony rodziców, a zatem czas pracy indywidualnej zostaje mocno wydłużony.

Zadania do zajęć rewalidacyjnych zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły i koncie na Facebook’u w zakładkach dla poszczególnych klas.

Rodzice uczniów nauczanych indywidualnie oraz uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych otrzymają informacje o dostępnych materiałach (książki, internet) lub propozycje ćwiczeń skierowane bezpośrednio do dziecka.

 

4. Monitorowanie, weryfikacja wiedzy oraz ocenianie będzie się odbywało na podstawie informacji zwrotnej (np. ćwiczenia, karty pracy, sprawdziany, rozmowa indywidualna, nagranie, filmy, prezentacje, zdjęcia itp.)

 

5. Każdy nauczyciel prowadzi tzw. dziennik własny, w którym odnotowuje wszystkie działania związane ze zdalnym nauczaniem (np. kontakt z rodzicem, uczniem, przygotowanie materiałów, wysyłanie materiałów, zadań).

 

6. Nauczyciele będą proponować, a uczniowie korzystać z podręczników i zeszytów ćwiczeń z poszczególnych przedmiotów, zeszytów przedmiotowych, kart pracy przygotowanych przez nauczycieli oraz dostępnych materiałów edukacyjnych. Nauczyciele będą też proponować korzystanie z materiałów dostępnych w serwisach internetowych (np. e podręczniki, youtube, strona internetowa szkoły) oraz w programach telewizyjnych.

 

7. Każdy nauczyciel kontaktuje się z uczniami zgodnie ze swoim planem lekcji. W szczególnych przypadkach ustala z rodzicami termin i formę kontaktu indywidualnego.

 

8. Do zadań bibliotekarza należeć będzie zbieranie informacji od uczniów i rodziców o książkach i lekturach szkolnych, które uczeń chce wypożyczyć i przygotowanie ich dla nich. Odbiór książek będzie możliwy po uprzednim telefoniczny umówieniu się przez rodzica z sekretariatu szkoły. Ponadto prowadzenie kroniki szkolnej.

 

9. Do zadań opiekuna świetlicy należy prowadzenie szkolnej strony internetowej i szkolnego Facebooka. Umieszczanie tam materiałów przygotowanych przez nauczycieli dla uczniów poszczególnych klas.

10. Logopeda opracowuje materiały i ćwiczenia dla uczniów do samodzielnej pracy w domu i wysyła je do uczniów. Materiały te są też umieszczane na szkolnej stronie internetowej i Facebooku w specjalnie stworzonej zakładce.

 

11. Do zadań pedagoga należy utrzymywanie stałego kontaktu telefonicznego i mailowego z rodzicami i pomoc w różnych sprawach, problemach. Ponadto pośrednictwo w załatwianiu spraw związanych z MGOPS-em czy Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz przekazywanie do umieszczania na stronie szkoły i Fb artkułów i linków do filmów dotyczących bezpieczeństwa uczniów, profilaktyki czy tego jak radzić sobie w nowej sytuacji związanej z pojawieniem się koronawirusa.

 

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie